Dziennik podróży z Vacansoleil dla dzieci – do ściągnięcia za darmo :)

Czas odkryć najlepszą kartę 🙂 Ostatnie kilka tygodni intensywnie pracowaliśmy nad niespodzianką dla najmłodszych Klientów Vacansoleil Polska!
“Dziennik Podróży z Vacansoleil” to śliczny, kolorowy pamiętnik, który służy do notowania wakacyjnych przygód i przechowywania letnich wspomnień. Są w nim miejsca na codzienne notatki, rysunki, zdjęcia i wklejanie skarbów. Poza tym są zabawy i zagadki do wykonania podczas wakacji. W “Dzienniku” znajdziecie też kempingową grę terenową! Pobawcie się z Globtroterkiem i wspólnie zbudujcie własny namiot 😀 Czeka Was dużo śmiechu i zabawy 🙂

dziennik podróży, dziennik podróży dla dzieci, vacansoleil, globtoterek, wakacje z dzieckiem, wakacje z dziećmi, podróże z dzieckiem, dziennik podróży do ściągnięcia za darmo
dziennik podróży, dziennik podróży dla dzieci, vacansoleil, globtoterek, wakacje z dzieckiem, wakacje z dziećmi, podróże z dzieckiem, dziennik podróży do ściągnięcia za darmo

Dziennik podróży dla dzieci do ściągnięcia za darmo.

Specjalny, dedykowany wakacjom na kempingu “Dziennik Podróży z Vacansoleil” już wkrótce trafi w ręce najmniejszych fanów kempingowania 🙂 Dziennik jest dostępny do pobrania i samodzielnego wydrukowania tutaj ->
http://www.vacansoleil.pl/o-vacansoleil/dziennik-podrozy

Konkurs z Dziennikiem Podróży z Vacansoleil!

A to nie wszystko!

Za ciekawie wypełniony “Dziennik Podróży z Vacansoleil” można wygrać jeden z trzech tygodniowych pobytów dla całej rodziny w 2018 roku! Do tego mnóstwo gadżetów Vacansoleil i niespodzianki od Globtroterka.

dziennik podróży, dziennik podróży dla dzieci, vacansoleil, globtoterek, wakacje z dzieckiem, wakacje z dziećmi, podróże z dzieckiem, dziennik podróży do ściągnięcia za darmo
Regulamin konkursu “Dziennik Podróży z Vacansoleil”
Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Vacansoleil Sp. z o.o. , zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Partnerem konkursu jest blog podróżniczy globtroterek.com, zwany dalej „Partnerem”
 3. Konkurs dedykowany jest Klientom Vacansoleil Polska i ich dzieciom w wieku do 12 lat.
Uczestnik konkursu
 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która wraz z dzieckiem / dziećmi skorzysta z usług Vacansoleil Polska w terminie od 28 kwietnia 2017 do 30 września 2017 . Za skorzystanie z usługi rozumie się pobyt na kempingach Vacansoleil Polska w w/w terminie.
Zasady konkursu 
1. Konkurs rozpoczyna się 28 kwietnia 2017 i trwa do 30 września 2017 włącznie.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy:
• ze strony www.mojevacansoleil.pl pobrać i wydrukować  “Dziennik Podróży z      Vacansoleil”
• podczas wyjazdu z Vacansoleil Polska zrobić zdjęcie dziecka / dzieci na kempingu  z “Dziennikiem Podróży z Vacansoleil”
• dodatkowo, po uzupełnieniu “Dziennika Podróży z Vacansoleil”, zrobić zdjęcie dwóm stronom Dziennika
• komplet 3 zdjęć (zdjęcia dziecka/dzieci na kempingu z “Dziennikiem Podróży z Vacansoleil” oraz dwóch wybranych stron Dziennika) wraz z danymi kontaktowymi osoby dorosłej (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, e-mail) i danymi dziecka/dzieci (imię, wiek),w terminie do 30 września 2017 wysłać na adres: konkurs.vacansoleil@wp.pl
Wymogi i oświadczenia 
 1. Zdjęcia zgłoszone na konkurs powinny być zapisane w formacie JPG i nie mogą być mniejsze niż 400 pikseli w każdym z wymiarów.
 2. Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, że jego praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążona prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń oraz że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora i Partnera w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 4. Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi i Partnerowi przez Uczestnika konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich fotografii bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: – w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; – wielokrotne publikowanie (również imienia i nazwiska) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora i Partnera, a także na stronach internetowych Organizatora i Partnera, stronach Organizatora i Partnera w mediach społecznościowych oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora i Partnera.
 5. Organizator i Partner nie mają obowiązku publikacji wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu.
 6. Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nierówność rasową lub religijną, naruszających prawa osób trzecich oraz niezgodnych z tematem konkursu.
 7. W przypadku naruszenia praw autorskich majątkowych bądź związanych z odmową upublicznienia wizerunku osób trzecich uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
 8. Uczestnik przesyłając fotografię na konkurs oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w nim.
 9. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszenie wyłącznie podczas trwania konkursu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub otrzymanie zgłoszenia z opóźnieniem z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratorów serwerów internetowych.
Nagrody, ocena zgłoszeń i ogłoszenie wyników.
 1. Nagrody w konkursie:
 • 3 nagrody główne I stopnia – bony na tygodniowy pobyt na kempingu Vacansoleil w 2018 roku; bon do wykorzystania poza ustawowo określonym terminem wakacji szkolnych na europejskich kempingach z listy “Specjalny wybór” (tu lista). Dokładne warunki wykorzystania bonu znajdują się w siedzibie Organizatora i są wysyłane Zwycięzcy wraz z nagrodą;
 • 10 nagród II stopnia – gadżety Vacansoleil Polska
 • 10 nagród III stopnia – niespodzianki od globtroterek.com
 1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora i Partnera.
 2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii oraz ich zgodność z tematyką konkursu.
 3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy zgłoszenia, które zwyciężą w konkursie.
 4. Dodatkowo Jury wskaże 10 prac, które zdobędą nagrody II stopnia oraz 10 prac, które zdobędą nagrody III stopnia.
 5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
 6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 31 października 2017 na stronach Organizatora i Partnera na portalu społecznościowym Facebook.
 7. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
 8. Organizator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin może ulec zmianie, a jego wykładnia i interpretacja przysługuje Organizatorowi i Partnerowi. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie www.mojevacansoleil.pl
 2. Uczestnik poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i celach marketingowych Organizatora i Partnera.  Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora i Partnera wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej związanej z działalnością serwisu www.vacansoleil.pl i www.globtroterek.com. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w konkursie.

Post Author: Ola

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *