Globtroterkowy konkurs fotograficzny!

Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie od 4 do 25 maja 2014 przesłać na adres e-mail: mama.globtroterka@gazeta.pl maksymalnie 3 zdjęcia pokazujące Twoje najfajniejsze wakacyjne wspomnienia oraz podać imię, nazwisko lub pseudonim, którym podpisane będą zdjęcia biorące udział w konkursie. Nagrodami są fantastyczne przewodniki dla całej rodziny!

Galeria fotek konkursowych - GALERIA ZDJĘĆ


REGULAMIN KONKURSU „Wakacyjne wspomnienia”

Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest portal globtroterek.blogspot.com zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej www.globtroterek.blogspot.com oraz portalu społecznościowym Facebook, www.facebook.pl/globtroterek, gdzie Organizator posiada FanPage.
 3. Konkurs trwa od 4 do  25 maja 2014 roku.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zasady konkursu
 1. Temat konkursu „Wakacyjne wspomnienia”.
 2. Nie ma ograniczeń wiekowych uczestników konkursu.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie od 5 do  25 maja 2014: przesłać na adres e-mailowy mama.globtroterka@gazeta.pl zdjęcia odpowiadające tematyce konkursu oraz podać imię, nazwisko lub pseudonim którym opisane będą zdjęcia biorące udział w konkursie.
 4. Każdy z uczestników może wysłać max. 3 zdjęcia.
 5. Zdjęcie zgłoszone na konkurs powinno być zapisane w formacie JPG i nie może być mniejsze niż 300 pikseli w każdym z wymiarów.
 6. Wysłanie zdjęcia i informacji wymaganych w konkursie jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody na publikację wizerunku i imion osób znajdujących się na zdjęciu.
 7. Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi przez Uczestnika konkursu nieodpłatnej licencji na bezterminową prezentację fotografii na stronie www.globtroterek.blogspot.com i www.facebook.pl/globtroterek
 8. Organizator nie ma obowiązku publikacji wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu.
 9. Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nierówność rasową lub religijną, naruszających prawa osób trzecich oraz niezgodnych z tematem konkursu.
 10. W przypadku naruszenia praw autorskich majątkowych bądź związanych z odmową upublicznienia wizerunku osób trzecich uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

Ocena zgłoszeń i przyznanie nagród
 1. W konkursie wyłonieni zostaną laureaci nagrody głównej (dwie osoby)  i  nagrody pocieszenia (dwie osoby).
 2. Nagrodą główną jest przewodnik „Europa z dzieckiem” wydawnictwa Pascal.
 3. Nagrodą dodatkową jest przewodnik „Wybrzeże Bałtyku na weekend” wydawnictwa Pascal.
 4. Komisja w składzie Mama Globtroterka, Tata Globtroterka i Globtroterek oceni wszystkie przesłane fotografie pod kątem walorów estetycznych i zgodności zdjęć z tematyką konkursu. 
 5. Wśród wszystkich nadesłanych zdjęć komisja wybierze dwóch laureatów nagród głównych.
 6. Wszystkie zgłoszone fotografie wezmą udział w losowaniu dwóch nagród dodatkowych.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27 maja 2014 roku na stronie internetowej organizatora i Fan Pagu.
 8. Laureaci nagród głównych i nagród dodatkowych otrzymają informację mailową o wygranej z prośbą o podanie adresu korespondencyjnego na który wysłana zostanie nagroda. Informacja o wygranej zostanie wysłana na adres e-mail z którego wysłane zostały zgłoszenia do konkursu.
 9. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem poczty na wskazany przez laureta adres, w terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia organizatorowi adresu korespondencyjnego.
 10. Nagrody zostaną wysłane listem poleconym.
 11. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy korespondencyjne na terenie Polski.
 12. Nieodebranie przesyłki przez laureata zwalnia organizatora z obowiązku zrealizowania nagrody i ponownej wysyłki.
 13. Brak informacji zwrotnej z podaniem adresu korespondencyjnego w ciągu 21 dni kalendarzowych od wysyłki e-maila z informacja o wygranej zwalnia organizatora z obowiązku zrealizowania nagrody.
 14. Decyzja Organizatora jest ostateczna, nieodwołalna i nie podlega postępowaniu reklamacyjnemu.

Postanowienia końcowe.
 1. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą prezentowane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.
 2. Za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie można przewidzieć lub którym nie można zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli macie pytania odnośnie podróży z dzieckiem po Europie, gier miejskich czy kempingów to śmiało piszcie :)